• User
Dostopnost

VELIKOST PISAVE

Ab

Slog pisave

Velike Krepko

Barva Tema

  • Privzeta tema
  • Črno-bela
  • Rumeno-modra
  • Črno-bež
  • Zeleno-črna

Ponastavi Zapri
Blog

EUKN Policy Lab - Krožno gospodarjenje s prostorom - GRADIVO

Piše

Ines LUPŠE

15.03.2024

Koncept krožnega gospodarjenja s prostorom se kaže kot osrednje vodilo vseh aktivnosti v prostoru, prostorskega načrtovanja, ukrepov zemljiške politike ter graditve pri naslavljanju izzivov vse večjih pritiskov različnih dejavnosti na prostor, večje porabe naravnih virov, prilagajanja na podnebne spremembe in doseganja strateških ciljev Slovenije za zmanjševanje rasti pozidanih  zemljišč.

Koncept krožnega gospodarjenja s prostorom prednostno spodbuja prenovo naselij, stavb in sosesk ter sanacijo obstoječih razvrednotenih in poseljenih območij pred novo pozidavo. Pri novih posegih v prostor pa prednostno spodbuja notranji razvoj naselij v prostih, razvrednotenih in nezadostno izkoriščenih območjih pred posegi na nezazidana stavbna zemljišča.

Slovenija je cilj zmanjševanja neto letnega prirasta pozidanih zemljišč do leta 2050 in doseganja neto ničelnega prirasta pozidanih površin od leta 2050 dalje, ki izhaja iz Evropske strategije za tla, integrirala v Resolucijo o nacionalnem programu varstva okolja 2030 (ReNPVO20-30, 2020) in v Resolucijo o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije 2050 (ReSPR50, 2023).

Predlog Strateškega načrta krožnega gospodarjenja s prostorom

Predlog Strateškega načrta krožnega gospodarjenja s prostorom opredeljuje ukrepe za uvedbo in realizacijo krožnega gospodarjenja s prostorom na različnih področjih. Predlog Strateškega načrta predvideva 25 prostorsko načrtovalskih, zemljiških, regulativnih in ekonomskih ukrepov, podprtih z ukrepi za celovito in integrirano prostorsko informacijsko infrastrukturo ter ukrepi za ozaveščanje in opolnomočenje odločevalcev in drugih akterjev, ki posegajo v prostor. Ukrepi bodo pripomogli k doseganju cilja ničelne neto prirasti pozidanih zemljišč od leta 2050 dalje.

Predlog strateškega načrta je rezultat drugega vsebinskega sklopa Projekta »Skupna infrastruktura za prostorske informacije«, ki se izvaja  v okviru širšega projekta »Zeleni slovenski lokacijski okvir - načrtovanje, vzpostavitev in upravljanje«…

Ministrstvo za naravne vire in prostor bo predloge ukrepov Strateškega načrta za krožno gospodarjenje s prostorom vključilo v »Akcijski načrt za izvajanje Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 do leta 2034« ter ga posredovalo v obravnavo in sprejem na vlado.

Gradivo:

  • Predlog Strateškega načrta krožnega gospodarjenja s prostorom

  • Priloga 1: Analiza izbranih ključnih državnih in evropskih dokumentov ter projektov na temo krožnega gospodarjenja s prostorom

  • Priloga 2: Sklad krožnega gospodarjenja s prostorom

  • Povzetek Strateškega načrta krožnega gospodarjenja s prostorom

Dokumenti